Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Fogyasztó Barát

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános információk az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, valamint az Önt érintett
Általános információk az Ön személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, valamint az Önt érintettként megillető
jogokról

Állapot: 2018. május 01

A Ráció Szerszám Kft személyes és céges adatokat gyűjt és dolgoz fel különböző célok teljesítése érdekében.

Milyen kategóriájú adatokat használunk, és honnan származnak ezek az adatok?
Az általunk kezelt kategóriájú személyes adatok közé tartoznak különösen az Ön kapcsolattartási adatai (a cég neve,
címe, a kapcsolattartó vezeték- és utóneve, az illetékes kapcsolattartó (mobil-)telefonszáma, e-mail-címe), valamint
céltól függően a bankszámlaszám és adott esetben az adószám.

Az Ön személyes adatait általában közvetlenül Öntől kérjük be személyesen vagy a weboldalunk rendelési modulján
keresztül. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy az Ön adatait harmadik féltől (pl. kereskedőtől) kapjuk meg. Ebben az
esetben azonban haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

Milyen célokra és milyen jogalap alapján dolgozzuk fel az Ön adatait, és ki a felelős?
Az Ön adatait az európai uniós adatvédelmi alaprendelet, a mindenkor alkalmazandó helyi adatvédelmi törvények,
valamint minden további, mérvadó törvény betartásával dolgozzuk fel.

a) Szerződéses jogviszonyok lebonyolítása

A Ráció Szerszám Kft különféle szerződéseket (pl. szállítókkal, szolgáltató cégekkel, javítások lebonyolításával) köt
a mindenkori gazdasági cél megvalósítása érdekében. Az adatgyűjtés és -kezelés a szerződéses jogviszony
létrehozására, végrehajtására és megszüntetésére szolgál. Ennek elsődleges jogalapja az adatvédelmi alaprendelet 6.
cikk. 1. bek. b) pontja. Amennyiben szükséges, az adatait ezenkívül az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f)
pontja alapján is kezeljük saját és harmadik felek (pl. hatóságok) jogos érdekeinek megóvása érdekében. Ez különösen
érvényes bűncselekmények felderítésére, vagy cégünkön belül a cég irányításával, belső kommunikációval kapcsolatos,
és egyéb ügyviteli célokra. Emellett a személyes adatok kezelése az Ön beleegyezésén is alapulhat.

Az adatkezelés felelőse:
Ráció Szerszám Kft, 9700 Szombathely, Farkas K. u. 16

Ki kapja meg az Ön adatait?
A vállalaton belül csak olyan személyek és funkciók (pl. szakterület) kapják meg az Ön személyes adatait, akiknek
erre a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szüksége van.

Emellett a szerződéses és törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez esetenként különböző szolgáltatókat veszünk
igénybe (pl. termék- vagy levélküldéshez). Az általunk igénybe vett vállalkozók és szolgáltatók felsorolását, akikkel
nem csak átmeneti üzleti kapcsolatban állunk, kérésre megkaphatja a mindenkori adatkezelési felelőstől.

Ezenkívül az Ön személyes adatait továbbíthatjuk más címzetteknek a vállalaton kívül, amennyiben az a munkaadóként
ránk háruló szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezek lehetnek pl.:

hatóságok (pl. adóhatóságok, bíróságok),
bankok (SEPA-számlafizetők)
Csődvagyonkezelő magáncsődeljárás esetén.
Kötelező megadnia az adatait?

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony keretében rendelkezésre kell
bocsátania azokat a személyes és céges adatait, amelyek szükségesek a szerződéses jogviszony vagy a felkínált
szolgáltatás létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez vagy a teljesítésükhöz, vagy amelyeket a törvény
szerint kötelesek vagyunk rögzíteni.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Személyes adatait töröljük, amint már nincs szükségünk rájuk a fenti célokra, vagy amint Ön élt a tiltakozáshoz való
jogával. A szerződéses jogviszony megszűnését követően a személyes adatait a törvény szerint kötelező ideig tároljuk.
Ez rendszerint jogi bizonyítási és megőrzési kötelezettségből adódik, amelyet többek között a Kereskedelmi
Törvénykönyv és az adókról és illetékekről szóló törvény szabályoz. A fentiek szerinti tárolási határidő akár tíz év
lehet. Ezenkívül előfordulhat, hogy a személyes adatokat megőrizzük annyi ideig, ameddig velünk szemben igények
érvényesíthetők (a törvény szerinti, háromtól akár harminc évig terjedő elévülési idő).

Milyen adatvédelmi jogokat gyakorolhat Ön érintettként?

Ön a mindenkori adatkezelési felelősnél tájékoztatást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról. A
fentieken túlmenően meghatározott feltételek teljesülése esetén igényt tarthat az adatainak helyesbítésére vagy
törlésére. Ön igényt tarthat továbbá az adatainak kezelésével kapcsolatos korlátozásra, valamint az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatok strukturált, általában használatos és gép által olvasható formátumban történő
rendelkezésre bocsátására.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van személyes adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára történő felhasználása ellen
indoklás nélkül tiltakozni.
Ha az Ön adatait jogos érdekek védelmére használjuk fel, akkor Ön az ilyen kezelés ellen a különleges helyzetéből
fakadó okból tiltakozhat. Személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.


Hol jelentheti be a panaszát?

Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a fenti adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi
felügyelethez forduljon.
Adatvédelmi nyilatkozat
1. Általános tudnivalók

1.1. Ez az adatvédelmi nyilatkozat érvényes azokra az adatokra, amelyeket az alábbi esetekben rögzítünk Önről:

a weboldalhoz való hozzáférés vagy a weboldal felkeresése,
a 3. pontban felsorolt szolgáltatások használata,
szerződéses jogviszony létrehozása, ügyintézése és lebonyolítása.
1.2. Felelős:
1.2.1. A weboldal a Ráció Szerszám Kft ajánlata. A jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában felsorolt
alkalmazásokkal összefüggésben történő adatkezelésért a Ráció Szerszám Kft (9700 Szombathely, Farkas K. u. 16.)
felelős. 1.2.2. Egyéb alkalmazások tekintetében az adatok feldolgozásáért a Ráció Szerszám Kft mindenkori szerződéses
partnere felelős. A fentiekről részletesebb információ az érintettet megillető jogokkal kapcsolatos kiegészítő
információknál található.
1.3. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhető a racio@enternet.hu címen levelezési címünkön az „adatvédelmi tisztviselő
részére” kiegészítéssel.

2. Hogyan történik az Ön személyes adatainak kezelése?

2.1. A kezelés céljainak általános ismertetése
Az Ön személyes adatait lényegében csak az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségünk teljesítése céljára
gyűjtjük, tároljuk és kezeljük, vagy ha Ön beleegyezését adta. Azonban az adatait felhasználjuk a bennünket érintő
eljárások, illetve törvényi rendelkezések teljesítése céljából is, amennyiben az szükséges saját vagy mások jogos
érdekeinek megóvásához, vagy a bennünket megillető jogok érvényesítéséhez, védelméhez vagy gyakorlásához, vagy a
velünk szemben támasztott igényekkel szembeni védekezéshez.

2.2. Az Ön által megadott adatok

2.2.1.: Általában személyes adatai közvetlen megadása nélkül is használhatja internetes oldalunkat. Egyes
szolgáltatások, például hírlevél-szolgáltatásunk vagy a webshop használatához ugyanakkor személyes adatokat kérünk
Öntől. Ide tartozik többek között az Ön neve vagy e-mail-címe, amelyek az adott szolgáltatás gyors és
felhasználóbarát lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükségesek. A weboldalunkon rendelkezésre
bocsátott minden szolgáltatásra vonatkozó, részletes információkat az alábbiakban, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 3.
pontjában találja.
2.2.2: Szerződéses jogviszonyok létrehozásához, ügyintézéséhez és lebonyolításához különösen szükséges a személyes
adatok gyűjtése és kezelése annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a szerződéses kötelezettségeinket.

2.3. A szolgáltatásaink Ön általi használata során automatikusan birtokunkba kerülő adatok
Egyes adatok begyűjtésére már honlapunk meglátogatásával sor kerül.

2.3.1. Naplózási adatok
Az automatikusan generálódó adatok közé tartoznak a webes kiszolgáló naplózási adatai. Ezt a naplózást csak
kivételesen, támogatási megkeresések kivizsgálása során, valamint a stabilitás és a biztonság szavatolása érdekében
használjuk fel (adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. f) pont). Minden adatsor a következő elemekből áll:

az igénylés dátuma és időpontja
kliens és kiszolgáló IP-címe, port és naplózási állapot
A lekért fájl vagy oldal neve, a látogatás hossza
bejelentkezési információk a megfelelő webes szolgáltatáshoz, amennyiben felhasználói fiókkal jelentkezik be
böngésző típusa és referer (a kliens utoljára meglátogatott oldala)
Ezek az adatok kizárólag anonim módon és csak technikai célok érdekében kerülnek kiértékelésre. Statisztikai
kiértékelésre nem kerül sor.
2.3.2. Cookie-k
A cookie-k kis méretű fájlok, amelyek meghatározott információkat nyíltan vagy kódolt formában tároló karakterláncot
tartalmaznak. A cookie-kat a kiszolgáló küldi el az Ön számítógépére, ahol azok tárolásra kerülnek. Elsődlegesen azon
számítógép azonosítására szolgálnak, amelyről egy adott weboldal megnyitásra került. Ha bejelentkezik egy weboldalon,
a cookie-k arra szolgálnak, hogy a bejelentkezést közöljék a kiszolgálóval, és ellenőrizzék az oldal megjelenítéséhez
szükséges jogosultságot. Minden cookie-nak van egy lejárati dátuma, amikortól érvényét veszíti. A cookie-k
segítségével követhetővé válik egy felhasználó által a honlap különböző oldalain és különböző weboldalakon keresztül
megtett útja. A cookie-k segítségével javítható a kommunikáció a kiszolgáló és az Ön számítógépe között, és ezáltal
kényelmesebbé tehető egy weboldal használata. Cookie-k nem kizárólag a weboldal üzemeltetőjétől származhatnak, hanem
külső szolgáltatóktól is. Böngészőjén keresztül lehetősége van a számítógépén jelen lévő cookie-k megjelenítésére,
törlésére, illetve a beállítások olyan módosítására, melynek következtében a számítógépe nem tárol több cookie-t.
Vegye figyelembe, hogy egyes funkciók nem vagy nem megfelelően működnek, ha a cookie-k elhelyezését deaktiválja.

2.3.3. Használati elemzés

2.3.3.1. Google Analytics
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), röviden a Google Analytics
nevű webelemző szolgáltatását használja. A Google Analytics szövegfájlokat, úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-
k az Ön számítógépén kerülnek mentésre, és információkat hoznak létre azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a mi
honlapunkat. A Google Analytics használatára az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albekezdésének f) pontja
szolgáltat jogalapot.
Ezek az információk tárolás céljából továbbításra kerülnek a Google egyik Egyesült Államokban lévő szerverére. A
jelen weboldalon aktív IP-cím anonimizálás működik, azaz a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül,
illetve az Európai Gazdasági Térség további államaiban előbb lerövidíti. Csak kivételes esetben fordulhat elő, hogy a
teljes IP-cím a Google egyik USA-beli szerverére kerül, és a rendszer csak ott rövidíti le. Azokra a kivételes
esetekre, amelyekben a személyes adatokat az USA-ba továbbítják, a Google magára nézve kötelezőként elismerte az EU-
USA adatvédelmi pajzsról szóló rendeletet: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Ráció Szerszám Kft részére kiértékeléseket és jelentéseket
készítsen a webhely használatáról és a webhelyen folytatott tevékenységekről, ezenkívül további szolgáltatásokat is
nyújt a webhelyhasználattal és az internethasználattal kapcsolatban. Ez első sorban a kijelzőhirdetésekhez szükséges
funkciókat jelenti, például Google Analytics teljesítményjelentések demográfiai jellemzők és érdeklődési körök
szerint. A demográfiai jellemzők és érdeklődési körök szerinti Google Analytics teljesítményjelentésekben az
érdeklődési profilnak megfelelő Google hirdetéseken keresztül szerzett adatok és harmadik szolgáltatók (pl. életkor,
nem és érdeklődés) látogatói adatai kerülnek felhasználásra. Ezeket az információkat a Google szükség esetén harmadik
feleknek is továbbadja, amennyiben arra törvény kötelezi, vagy ha a harmadik fél végzi ezen adatok feldolgozását a
Google megbízásából.

A Google Analytics eljárás keretében a böngészője által küldött IP-címet a Google nem kapcsolja össze semmilyen más
adattal. Böngészőszoftverének megfelelő beállításaival megtilthatja a cookie-k használatát és tárolását. Ugyanakkor
nyomatékosan felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem lesz képes használni a webhely összes
funkcióját.
Ezen túlmenően Ön megtilthatja a Google számára a cookie-k segítségével történő, a weboldal használatára vonatkozó
(az IP-címet is beleértve) adatgyűjtést, illetve ezen adatok Google által végrehajtott feldolgozását. Ehhez töltse le
és telepítse a következő linken keresztül elérhető böngészőkiegészítőt: Böngésző beépülő modul a Google Analytics
kikapcsolásához
Mobilkészülékeken futó böngésző esetén, illetve a böngészőkiegészítő alternatívájaként a következő hivatkozásra
kattintva megakadályozhatja a Google Analitics által történő adatgyűjtést ezen a weboldalon belül. Ebben az esetben
egy opt-out (elutasítás) cookie kerül elhelyezésre a készülékén. Ha törli a cookie-kat, újra rá kell kattintania erre
a hivatkozásra. A Google meghatározásaival kapcsolatos további tudnivalók a www.google.com/policies/privacy/ címen
érhetők el

2.3.4. Remarketing

2.3.4.1. Google Tag Manager
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Tag Manager modulját
használja. A weboldal a Google Tag Manager rendszert használja egy felülethez tartozó weboldalcímkék (jelölések)
kezeléséhez. A Google Tag Manager használata során sem cookie-k elhelyezésére, sem pedig személyes adatokat
gyűjtésére nem kerül sor. Az eszköz más címkék generálásáról gondoskodik, amelyek bizonyos körülmények között
adatokat gyűjtenek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha domain- vagy cookie-szinten
deaktiválás történt, az minden Google Tag Manager segítségével beillesztett nyomon követő címkére érvényes. Az Ön
adatainak kezelése az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul.

2.3.4.2. Google AdWords remarketing
Ez a weboldal a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Tag Manager modulját
használja. Az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul. A Google
AdWords remarketing technológia lehetővé teszi számunkra, hogy az internetes oldalunkat korábban már felkereső és
ajánlataink iránt érdeklődő felhasználókat a Google partnerhálózat oldalain elhelyezett, célirányos hirdetésekkel
újra megszólíthassuk. Ezért weboldalunk felkeresésekor egy cookie kerül elhelyezésre, amely lehetővé teszi a
felhasználó felismerését hirdetési partnereink oldalán tett látogatásakor. Ezenkívül lehetséges a felhasználói
magatartás elemzése és felhasználása célzott termékajánlásokhoz és érdeklődésalapú hirdetésekhez. A cookie-kban
tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználói profilok más személyes adataival. A jelen weboldal
használatával elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok előzőekben leírtak szerint és a megnevezett célok
érdekében végzett feldolgozását.
A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads weboldal betöltésével, majd az „opt-out” gombra
kattintva tilthatja le. A harmadik fél szolgáltatók cookie-használatát is deaktiválhatja, ehhez lépjen a Network
Advertising Initiative (hálózati hirdetési kezdeményezés) nevű szervezet oldalára:
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal összes funkcióját teljes mértékben
nem tudja majd használni. További tudnivalókat a Google rendelkezéseivel kapcsolatban a
www.google.com/policies/privacy/ oldalon talál.

2.3.5. Közösségi média hálózatok beépülő moduljai
Honlapunkon kívül a következő közösségi média hálózatok programjait használjuk:

Facebook
Google+
YouTube
Ez a következő, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatok ajánlatait jelenti:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
A beépülő modulok a weboldalunkon a megfelelő vállalat logóján, illetve a „Tetszik” vagy „Ajánlom” kiegészítőkön
keresztül azonosíthatók. Az ilyen beépülő modult tartalmazó weboldalunk meglátogatásakor az Ön böngészője közvetlen
kapcsolatot létesít az adott vállalat szervereivel, ezáltal viszont a plug-in-ek tartalma átkerül a böngészőjére,
amely beágyazza azt a feltüntetett honlapra. Ezáltal eljut az információ a vállalathoz, hogy Ön meglátogatta a
weblapunkat. A gyűjtött adatokra és az adatfeldolgozási folyamatokra nincs befolyásunk, és az adatgyűjtés teljes
terjedelme, a feldolgozás céljai és a tárolási határidők sem nem ismertek előttünk. A gyűjtött adatoknak a beépülő
modul szolgáltatója általi törléséről sincs információnk. A beépülő modul szolgáltatója az Önről gyűjtött adatokat
használati profilok formájában tárolja, és ezeket reklámcélra, piackutatási célra és/vagy weboldalának szükséglethez
igazodó kialakításának céljára használja. Az ilyen kiértékelés célja különösen (akkor is, ha a felhasználó nincs
bejelentkezve) az igényekhez igazodó reklámok megjelenítése, és a közösségi hálózat más felhasználóinak az Ön által a
weboldalunkon folytatott tevékenységről való tájékoztatása. Önnek joga van tiltakozni a használati profil kialakítása
ellen; ezt a jogát a mindenkori beépülő modul szolgáltatójának megkeresésével gyakorolhatja. A beépülő modulok révén
lehetővé tesszük az Ön számára a közösségi hálózat más felhasználóival való interakciót, hogy ezáltal javítsuk és
felhasználóként az Ön számára érdekesebbé tegyük a kínálatunkat. A beépülő modulok használata az adatvédelmi
alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pontján alapul.
Ha Ön a weboldalunk meglátogatásakor a személyes fiókbeállításával van ezen vállalatok oldalain bejelentkezve, akkor
a Facebook hozzá tudja rendelni ehhez a fiókhoz a weboldal meglátogatását. A beépülő modulokkal való kölcsönhatás
következtében – pl. a „Tetszik“ menüpontra való kattintással, vagy egy hozzászólás hátrahagyásával – a megfelelő
információk eljutnak közvetlenül az adott vállalathoz és ott tárolásra kerülnek. Ha meg szeretné akadályozni ezt az
adatátvitelt, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie az adott fiókból. Az ezen vállalatok által
végzett adatgyűjtés célja és terjedelme, illetve adatainak ottani további feldolgozása és használata, mint ahogy az
ezzel kapcsolatos jogai, továbbá beállítási lehetőségei magánélete védelmében egyaránt megtalálhatók a következő
adatvédelmi irányelvekben:

Facebook
Google

2.4. A harmadik féltől kapott adatok
Kivételes esetekben előfordulhat, hogy harmadik féltől kapunk adatokat Önről. Ez mindenekelőtt olyan esetekben
lehetséges, ha egy kereskedő partnerünk az Ön adatait szerviz, alkatrész igény, szakmai tanácsadás céllal átadja
részünkre. Ebben az esetben azonban haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és Önnek lehetősége van tiltakozni a további
feldolgozás ellen.

3. Online szolgáltatások

3.1. Weboldalunk rendelési modulja
A weboldalunkon egy shop modulon keresztül lehetőséget kínálunk a rendelései egyszerű lebonyolításához. Ehhez minden
esetben szükségünk van vezeték- és keresztnevére, illetve e-mail-címére (Cégnevére), szállítási és számlázási
adatokra, e-mail címére, telefonszámára, hogy a vásárlását lebonyolíthassuk. Az Ön adatainak kezelése az adatvédelmi
alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. b) pontján alapul.

3.2. Hírlevél
Hírlevelünkön keresztül lehetőséget kínálunk Önnek a kapcsolattartásra. Jogalapként az adatvédelmi alaprendelet 6.
cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja szerint az Ön beleegyezése szolgál. A nevét és a megszólítását felhasználjuk ahhoz,
hogy személyesen megszólíthassuk a hírlevélben, ezenkívül szükségünk van e-mail-címére és az Ön számára érdekes
témákra. Meg kívánunk győződni arról, hogy az Ön nevében nem más iratkozott fel a hírlevelünkre, és hogy nem fog nem
kívánatos e-mail üzeneteket kapni, ezért az Ön által megadott e-mail-címre elküldünk egy megerősítő e-mailt. Az
előfizetés aktiválásához kattintson az e-mailben található hivatkozásra. A hírlevél használata során anonimizált
formában kiértékelésre kerül a felhasználói magatartás, anélkül hogy azt kapcsolatba hoznánk egy konkrét személlyel.
Ide tartoznak a következők:

elküldött és kézbesített reklámanyagok
megnyitások (mért/láthatatlan/összes)
kattintások és megnyitások felhasználói végberendezésenként
kattintások, megnyitások és kézbesítések időbeli alakulása
visszapattanó üzenetek (kézbesíthetetlen e-mailek)
leiratkozások
aktivitási arány
A hírlevélküldéshez egyedül az e-mail-címét kell kötelezően megadnia. A további, külön megjelölt adatok megadása
önkéntes, és az Ön személyes megkeresésére használjuk őket. Az Ön visszaigazolása után a közölt adatokat
hírlevélküldés céljára használjuk (az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja alapján).
A hírlevélküldésbe való beleegyezését bármikor visszavonhatja, és lemondhatja a hírlevelet. A visszavonásról a minden
e-mail hírlevélben megtalálható linkre kattintva nyilatkozhat. ”


4. Közösségi médiumok
A közösségi médiumokban (Facebook, YouTube) elérhető oldalainkon keresztül is átfogó, személyes támogatást nyújtunk,
illetve lehetőséget kínálunk a kapcsolattartásra. Ezek a közösségi médiaszolgáltatók maguk is gyűjtenek személyes
adatokat, pl. az ott létrehozott profilján vagy az úgy nevezett közösségi beépülő modulokon keresztül, amelyek
elhelyezésre kerülnek harmadik felek weboldalain. Jogalapként az adatvédelmi alaprendelet 6. cikk 1. bek. b) pontja
vagy 6. cikk 1. bek. f) pontja szolgál. Ha kéréssel fordul hozzánk ezen közösségi médiumok valamelyikén keresztül,
megkeresését továbbítjuk az illetékes részleghez. Az adatokat kizárólag a kérése megválaszolásához használjuk, azokat
nem adjuk tovább harmadik félnek. Ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen velünk a közösségi médiumokon keresztül, be kell
jelentkeznie ezen szolgáltatóknál. Ehhez az adott szolgáltató mögött álló vállalatok adott esetben szintén gyűjtenek,
tárolnak és használnak személyes adatokat. Ezen adatok jellegére, terjedelmére és feldolgozására nincs befolyásunk.
Ez a következő, az Egyesült Államokban bejegyzett vállalatok ajánlatait jelenti:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) Google AdWords remarketing funkcióját használja
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Milyen jogokat érvényesíthet Ön?

5.1. A tiltakozáshoz való jog:

Önnek joga van személyes adatainak közvetlen értékesítést szolgáló reklám céljára történő felhasználása ellen
bármikor, indoklás nélkül tiltakozni.
Kérjük, hogy tiltakozását küldje el írásban a Ráció Szerszám Kft (9700 Szombathely, Farkas K. u. 16.) ,
vagy e-mailen a racio@enternet.hu címre.
Beleegyezési nyilatkozatát bármikor visszavonhatja. Ehhez használhatja a hírlevélben
kapott linket, valamint írásban is jelezheti ezt a szándékát.

Ha le kívánja mondani a hírlevelet, akkor a „Hírlevél” lapon bármikor eltávolíthat csupán egyes hírlevéltémákat is,
ami megfelel a hírlevél lemondásának. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalók minden hírlevél végén is megtalálhatók.

Ha az Ön adatait jogos érdekek védelmére használjuk fel, akkor Ön az ilyen kezelés ellen a különleges helyzetéből
fakadó okból tiltakozhat. Személyes adatait ilyen esetben nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.


Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szerződéses jogviszonyok létrehozásához és lebonyolításához
rendelkezésre kell bocsátania azokat a személyes és céges adatait, amelyek szükségesek a szerződéses jogviszonyok
létrehozásához, végrehajtásához és befejezéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó szerződéses kötelezettségek
teljesítéséhez, vagy amelyeket a törvény szerint kötelesek vagyunk rögzíteni. Ha Ön ezzel összefüggésben él a
tiltakozáshoz való jogával, vagy nem bocsátja a rendelkezésünkre az adatokat, akkor nem áll módunkban végrehajtani
Önnel a szerződést.

5.2. További jogok:

5.2.1: A tájékoztatáshoz való jog:

Ön a mindenkori adatkezelési felelősnél tájékoztatást kérhet az Ön személyével kapcsolatban tárolt adatokról.

5.2.2: A helyesbítéshez és a törléshez való jog

A fentieken túlmenően meghatározott feltételek teljesülése esetén igényt tarthat az adatainak helyesbítésére vagy
törlésére.

5.2.3: Egyéb jogok:

Ön igényt tarthat továbbá az adatainak kezelése elleni korlátozásra, valamint az Ön által rendelkezésre bocsátott
adatok strukturált, általában használatos és gép által olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátására.
Önnek lehetősége van arra, hogy panaszával a fenti adatvédelmi tisztviselőhöz vagy az illetékes adatvédelmi
felügyelethez forduljon.6. Az Ön adatainak védelme:

6.1: Technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az adatait megóvjuk az illetéktelen
hozzáféréssel, szándékolatlan módosítással, véletlen elvesztéssel vagy törvényellenes megsemmisítésével szemben.
Ugyanakkor egyetlen elektronikus vagy fizikai adatátvitel és -tárolás sem abszolút biztonságos. Emiatt minden
adatátvitel kizárólag az Ön saját kockázatára történik.

6.2. A jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében szeretnénk Önt lehetőség szerint gyorsan és közérthetően tájékoztatni
a lényeges témákról. Adatai kezelésének mindenkori céljáról, valamint az általunk használt fogalmakhoz fűzött
magyarázatról weboldalunkon talál kiegészítő útmutatásokat. További kérdései vannak? Ilyen esetben kérjük, forduljon
a kiegészítő megjegyzésben megadott kapcsolattartóhoz.

7. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak az érvényes adatvédelmi előírások figyelembe vételével,
bármely időpontban történő módosítására.
Webáruház készítés